วิสัยทัศน์ (VISION)
พันธกิจ (MISSION)
เป้าหมาย (GOALS)
ปรัชญา (PHILOSOPHY)
คำขวัญ (SLOGAN)


บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2545 เรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ ความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ แล้วนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้สามารถรองรับการทำงานของลูกค้าได้โดยละเอียดและครบถ้วน โดยมุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ และความพึงพอใจสูงสุด เพื่อให้ลูกค้าสามารถส่งมอบสินค้า บริการ และความพึงพอใจต่อไปยังลูกค้าอีกทอดหนึ่ง บริษัทฯ ให้มุ่งเน้นการบริการที่ดี และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ทั้งลูกค้าในกรุงเทพฯ ปริมณฑล รวมถึงต่างจังหวัด และต่างประเทศในอนาคตต่อไป ปัจจุบันบริษัทฯมีผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง การบริการที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าปัจจุบัน รวมถึงทีมงานที่มีประสบการณ์ และขีดความสามารถสูง นำเทคโนโลยีที่ทันสมัย การวิจัย และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์ (VISION)

เนื่องจากทุกวันนี้ ธุรกิจไม่ว่าแขนงใด จะมีการแข่งขันกันอย่างหนักอยู่ตลอดเวลา สิ่งเดียวที่จะทำธุรกิจอยู่รอดได้นั้น คือการพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์ และการบริหารจัดการให้ถูกต้อง ตามระบบระเบียบของทั้งทางภาครัฐ และธุรกิจการค้าสากล เพื่อลดการสูญเสีย ลดต้นทุนการผลิต ลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร เวลา รวมทั้งส่งเสริมการควบคุม ดูแลสินค้า เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆให้อยู่ในสภาพดีไม่สูญหาย พัฒนาให้การสั่งซื้อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คอยดูแลลูกค้าเดิม และหาลูกค้าใหม่ สร้างยอดขายให้สูงขึ้น เพื่อเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัท และเป็นจุดแข็งของบริษัทที่จะดำรงอยู่ต่อไปได้สภาวะการแข่งขันที่ดูจะรุนแรงขึ้นทุกวัน

ด้วยเหตุนี้เอง บริษัท วิชั่นโฟร์ เอ็นเตอร์ไพซ์ ซ๊อฟแวร์ จำกัด จึงมีความมุ่งมั่น และทุ่มเทในการพัฒนาระบบบริหารและวางแผนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีวิสัยทัศน์ต่อธุรกิจ ลูกค้า และสังคม คือ "เราจะเป็นผู้นำ ในการพัฒนาเครื่องมือที่ดี มีคุณภาพ เชื่อถือได้ และมีศักยภาพในการบริหาร จัดการ และวางแผนเกี่ยวกับธุรกิจ เพื่อส่งมอบ และบริการให้กับลูกค้าของเราทั้งระดับประเทศ และระดับสากล ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด และยังสามารถส่งมอบความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าอีกทอดหนึ่ง ด้วยการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง และสะดวกรวดเร็วขึ้น รวมทั้งช่วยกระดับ และขีดความสามารถการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมต่างๆด้วย"


พันธกิจ (MISSION)

พัฒนาเครื่องบริหารและวางแผนธุรกิจที่มีดี มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และมีความยึดหยุ่นสูง

มุ่งเน้นการเปรียบเทียบในด้านรายละเอียด และความสามารถของผลิตภัณฑ์ เพื่อการทำงานจริงในธุรกิจ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎข้อบังคับที่ และแรงกดดันจากภายนอกที่เปลี่ยนแปลง ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

ให้ความช่วยเหลือ ในการพัฒนาปรับปรุงระบบการทำงาน การดำเนินกิจการ และงานด้านเอกสารของลูกค้า เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ถูกต้องตามกฎข้อบังคับ และได้มาตรฐานสากล
เราช่วยเหลือในด้านการให้พนักงานของลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วม และพัฒนาบุคคลกรของลูกค้าเองด้วย
มุ่งเน้นการบริการที่ประทับใจ และเข้าถึงลูกค้ามากที่สุด
มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กร และระบบการทำงานภายในให้ได้มาตรฐาน CMMS
ดูแลสวัสดิภาพ ขวัญและการพัฒนาของพนักงาน รวมถึงธำรงไว้ซึ่งบรรยากาศการทำงานที่ดี

เป้าหมาย (GOALS)

พัฒนาบริษัท ให้มีรายได้มั่งคงมีความสามารถในการทำกำไรที่สูงขึ้นทุกๆปี

พัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ภายใต้ต้นทุนการผลิตต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่ลดลงทุกๆปี

เป็นผู้นำในบางเทคโนโลยี และเป็นผู้ตามบางเทคโนโลยีอย่างมีเหตุผล
สร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักในอันดับต้นๆ และเชื่อถือได้ในตลาดของผลิตภัณฑ์บริหารธุรกิจ

ปรัชญา (PHILOSOPHY)

ระบบ คือ คน, คน คือ ระบบ ระบบที่ดี คือ การมีบุคลากรที่ดีทำงานร่วมกันอย่างเป็นทีม โปรแกรมจะดีไม่ได้หากขาดบุคคลกรที่ดี มีประสิทธิภาพ แต่โปรแกรมที่ดีจะทำให้บุคคลกรที่มีประสิทธิภาพ ใช้และพัฒนาความสามารถได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องพึ่งพาบุคคลากรที่ไม่มีประสิทธิภาพ

คำขวัญ (SLOGAN)
"Even If our product not be No.1, But you are No.1 in our mind"
"แม้สินค้าเราจะไม่เป็นอันดับหนึ่ง แต่คุณคืออันดับหนึ่งในใจเรา"

| Top |

| Home | Aboust us | Introduction | Products | Services | Referance | Jobs | Site map | Contact us |
Turn Invisible Cost , Time and Expense to yours Profit.!
for more infomation please contact us
© Copyright 2018, Vision 4 Enterprises Software Co., Ltd.