What's the big deal ?
Investment is not Cost
Customer Value
ความต้องการของลูกค้า
เปรียบเทียบแนวทางการได้มา ของโปรแกรมหรือเครื่องมือ
เปรียบเทียบ Features และการปรับขยายระบบในอนาคต
Technology

| Page 1 | Page 2 | Page 3 |

What's the big deal ?

ลดต้นทุนการผลิต

ส่งเสริมประสิทธิภาพด้านงานบริการลูกค้าและขยายตลาด

การวางแผนและพยากรณ์ ด้านความต้องการสินค้าของตลาด

ข้อมูลช่วยวางแผนและพยากรณ์ด้านการเงิน

ลดต้นทุนการควบคุม บริหารจัดการ และเพิ่มความเป็นมาตรฐานสากล 
ลดต้นทุนด้านบัญชี ควบคุมงบประมาณ และได้มาตรฐานบัญชี
เพิ่มความมั่นใจในด้านการซื้อ จัดหา และบริหาร ควบคุม สินค้า สินทรัพย์ และทรัพยากร ห้มีประสิทธิภาพสูงสุด
สนับสนุนข้อมูลให้ฝ่ายบริหาร ในการตัดสินใจ

Investment is not Cost

การนำเงินที่จะสูญเสียไป ในระบบการทำงานแบบเดิม (เวลา, ความผิดพลาด, บุคลากร, สวัสดิการ, โอกาส) มาลงทุนในระบบ เพื่อได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น

ในระยะเวลา 5 ปี ด้วยราคาที่ประหยัดอย่างมาก ท่ากับอัตราจ้างพนักงานเดินเอกสารเพียงคนเดียว

ในระยะยาว ( เกินกว่า 5 ปีขึ้นไป ) ระบบยังคงใช้งานได้ต่อเนื่องปกติจะเหมือนได้รับการ Rollback คืนจนเหมือนไม่มีการใช้จ่ายใด ๆ เกิดขึ้น

คุณค่าและสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ (Customer Value)

ลดต้นทุนการผลิต

ลดต้นทุนการบริหารจัดการ

ความถูกต้องและเป็นระเบียบเรียบร้อยของเอกสาร ตามหลักและกฎเกณฑ์ของมาตรฐานสากล

ประหยัดเวลาการทำงาน และตอบสนองต่อลูกค้าได้อย่างทันท่วงที

ประหยัดพื้นที่ทำงาน และการจัดเก็บเอกสาร
ลดความซ้ำซ้อนของงาน
ง่ายต่อการควบคุมดูแลของผู้บริหาร
ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของสรรพากร
ช่วยประเมิน ประมาณการณ์ และแจ้งเตือนแก่ผู้บริหารได้
ตรวจสอบ ค้นหารวมถึงจัดระดับความสำคัญ และชั้นความลับของข้อมูล
เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ 

ความต้องการของลูกค้าคือที่มาของ BOS ERP

ธุรกิจมีการแข่งขันที่สูงขึ้น อยู่ตลอดเวลา รวมถึงการเปิดเขตการค้าเสรี

คู่แข่งมีแนวโน้ม หรือมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการที่ดีขี้น

ความเป็นสากล ปละความทันสมัย และขีดความสามารถ ของคู่แขางที่สูงขึ้น

ความต้องการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ หรือขยายฐานลูกค้าเพิ่ม

ความต้องการที่จะเพิ่มกำไร และลดการสูญเสีย ลดต้นทุนการผลิต ลดค้าใช้จ่ายในการบริหาร
ความต้องการที่จะมีระบบบริหารจัดการ การตรวจสอบ พยากรณ์ที่ดีขึ้น
ความต้องการที่จะเพิ่มจุดแข็ง และลดจุดด้อยของบริษัท
สร้างความแข็งแกร่งที่จะรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
คอยดูแลลูกค้าเดิม และหาลูกค้าใหม่ สร้างยอดขายให้สูงขึ้น
บริหาร ส่งเสริม ควบคุมดูแลสินค้า สินทรัพย์ เครื่องมือ เครื่องใช้ หรือทรัพยากรที่มีอยู่เข้าด้วยกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การปรับโครงสร้างองค์กรสู่บริษัทขนาดใหญ่
การเพิ่ม/ปรับเปลี่ยน Product Line หรือ การเพิ่ม/ ปรับเปลี่ยนการให้บริการของบริษัท
ความต้องการที่จะมีโปรแกรม หรือเครื่องมือที่สามารถทำงานด้วยกันได้เป็นอย่างดี ครบทุกระบบและหน่วยงานในองค์กรรวมถึงต่างสาขา

| Top | Next >>

| Page 1 | Page 2 | Page 3 |

| Home | Aboust us | Introduction | Products | Services | Referance | Jobs | Site map | Contact us |
Turn Invisible Cost , Time and Expense to yours Profit.!
for more infomation please contact us
© Copyright 2018, Vision 4 Enterprises Software Co., Ltd.