What's the big deal ?
Investment is not Cost
Customer Value
ความต้องการของลูกค้า
เปรียบเทียบแนวทางการได้มา ของโปรแกรมหรือเครื่องมือ
เปรียบเทียบ Features และการปรับขยายระบบในอนาคต
Technology

| Page 1 | Page 2 | Page 3 |

เปรียบเทียบแนวทางการได้มาของโปรแกรมหรือเครื่องมือ

Case
Self Develop
Software Package
BOS ERP
Software Solution
Features ตามที่ได้รับมอบหมาย ขึ้นอยู่กับราคาและ MODULE ที่เลือก เป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงมี Feature อื่นๆ ที่เตรียมพร้อมให้ใช้งานได้ทันที
การเข้ากันได้กับบริษัท ตรงมากที่สุด เพราะพัฒนาให้ เข้ากับบริษัทโดยเฉพาะ ต้องเลือกที่เข้ากันได้มากที่สุด (ไม่มีระบบใดที่พอดีกับบริษัทใดๆได้ ต้องปรับให้เข้ากับ package ให้ได้) ตรงมากที่สุด เพราะพัฒนาให้เข้ากับบริษัท โดยเฉพาะ
รายละเอียดปลีกย่อย ของบริษัท ตรงมากที่สุด เพราะพัฒนาให้ เข้ากับบริษัทโดยเฉพาะ จ้าง Modify เพิ่ม
(หลักล้านบาท)
ราคาที่นำเสนอ คือการปรับให้ตรงกับบริษัทแล้ว
การเชื่อมโยงหรือขยายระบบ ทำได้ยากเพราะไม่ได้เผื่อไว้ ล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับระบบที่เลือก ระบบออกแบบมาด้วยโครงสร้างระบบใหญ่ จึงสามารถติดตั้งระบบที่สนับสนุนได้ทันที
ทีมพัฒนาและดูแล 1-5 คน มีทีมพัฒนา มีทีมพัฒนา
ระยะการพัฒนาและ ติดตั้งโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับจำนวนและทักษะ หากมี 3 คนอาจใช้เวลา 1 ปี 2-6 เดือน ( ไม่รวมช่วงเวลา Modify ขึ้นอยู่กับขนาดของงงาน) 4-6 เดือน + ระยะเวลาดูแลรับประกันระบบ
งบประมาณ 1 ปี 600,000- (3xx,xxx - 2x,xxx,xxx)
อาจมีค่าใช้จ่ายอื่นๆรายเดือน
ขึ้นกับขอบเขตการที่เลือก
งบประมาณเฉลี่ย ต่อเดือน ในรอบ 5 ปี 50,000- (3x,xxx - 2,xxx,xxx) / 60 +
(ค่าใช้จ่ายรายเดือน)
ขึ้นกับขอบเขตการที่เลือก

เปรียบเทียบ Features และการปรับขยายระบบในอนาคต

เราไม่โฆษณาว่าเป็นโปรแกรมราคาถูก แต่เราขอนำเสนอข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบในการเลือกซื้อระบบปฏิบัติการธุรกิจ ว่าจะรองรับธุรกิจในปัจจุบันของคุณได้หรือไม่ และรองรับอนาคตและการขยายบริษัทของคุณได้มากน้อยเพียงใด เพียงลงทุน

ระบบที่วางขายในท้องตลาด
BOS ERP*
ระบบบริหารการตลาด ** M3 (Multi-channel Marketing Management)
POS / Consignment / Direct Sale / MLM / Franchise / Multi Branch & Outlet / Dealer / Tour / Installment / Rental / Service / MDS / Broker / AD
ระบบขาย ระบบซื้อ
ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง
ERP (Enterprises Resource Planning)
ERM / Billing / Accounting(S/M/S+M) / Inventory / EOQ / Sale(WS/RT) / Purchasing / Security Control / Logging / Multi Currency
ระบบบริหารวัตถุดิบและผู้จัดจำหน่าย ** SCM (Supply Chain Management)
PCCA / APS / WMS / TE / JIT (Just-In-Time System)
ระบบนำเข้า / ส่งออก EXIM (Export / Import System)
ISO Format for International Shipping & Delivery business / Contact Tool
Import Export to Many format include EDI Format
ระบบริการหลังการขาย ** CRM (Customer Relation Management)
Customer Service / Service Control /Event / Marketing Strategy & Tactic Analysis
ระบบบริหารการผลิต และก่อสร้าง MRP (Manufacturing Resource Planning)
MRP (Material Requisition Planning) / MPS (Main Planning Schedule) / PERT / CPM / Project / Network Analysis / Two Cards / JIT II / TQM / MDS /AP / MO / CPP
ระบบจ่ายเงินเดือน
ระบบทะเบียนประวัติพนักงาน
ระบบ Time Attendant
HRM (Human Resource Management)
Profile / WFM (Work Force Management) / Recruiting / Payroll / Morale / Time Attendant / Promotion / Punishment / Training / Appraising / Open Interface for Other MRP Third-party
ระบบงานด้าน Office OA (Office Automation)
Included all office Document Flow , Schedule Plan and Coordinate with all of function
ระบบบัญชี ลูกหนี้ เจ้าหนี้ แยกประเภท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ใบสำคัญ OGL (Manage / Unmanaged Open GL)
Accounting (S/M/S+M) / Fix Asset / Open Developer to call GL Function with Security control / CMMS / MMP
ระบบการเงิน สินเชื่อ เงินกู้ หลักทรัพย์ FC (Financial Control)
Budgeting / Consolidating / Live Money / Cost Center / Profit Center / Forecast Tool
เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลชั้นสูง ** Business Intelligence
พัฒนาระบบเสริมเฉพาะบริษัท ** Customize & Development Team

<< Back | Top | Next >>

| Page 1 | Page 2 | Page 3 |

| Home | Aboust us | Introduction | Products | Services | Referance | Jobs | Site map | Contact us |
Turn Invisible Cost , Time and Expense to yours Profit.!
for more infomation please contact us
© Copyright 2018, Vision 4 Enterprises Software Co., Ltd.